דלפי – אפשרות מחרוזת כמארז

unit unit1;

interface

uses
 Windows, Messages....

type
 TFormName = (Casefm1, Casefm2, Casefm3);

function xxx(): Boolean;
var
 StrFormName: String;
 CaseFormName: TFormName;
begin
 StrFormName := 'Case' + vFormName; 
 // 將 FormName(物件) 與 TFormName(值) 做區隔。
 // (vFormName為帶有各FormName的字串變數)
 CaseFormName := TFormName(GetEnumValue(TypeInfo(TFormName), StrFormName));

 case CaseFormName of
  Casefm1:
   begin
    ..............
   end;

  Casefm2:
   begin
    ..............
   end;

  Casefm3: 
   begin
    ...............
   end;

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.