[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - מסגרת הישות 1

namespace WebApplication1.Models
{
  public class GuestbookDB
  {
    GuestbookEntities1 db = new GuestbookEntities1();
    //GuestbookEntities1: 資料庫,如一個公司別的資料庫

    public void Create(string name, string content)
    {
      Contents NewData = new Contents();
      //Contents: 資料庫底下的一個Table

      NewData.name = name;
      NewData.content = content;

      db.Contents.Add(NewData);
      db.SaveChanges();
    }
    public void Create(Contents NewData)
    {
      db.Contents.Add(NewData);
      db.SaveChanges();
    }
  }
}

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.