[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 – DML 資料操縱語言1

INSERT..()
 VALUE..()

INSERT SCORE (SID, COURSE, SCORE)
 VALUES ('S001', '程式設計', 86)

INSERT SCORE (SID, COURSE, SCORE)
 VALUES ('A003', '程式設計', 74)

由於各欄位不可為NULL,故語法可以省略為下:

INSERT SCORE
 VALUE ('S002', '演算法', 77)

INSERT SCORE
 VALUE ('S003', '演算法', 57)

===============

UPDATE..
 SET..=
 WHERE..=

UPDATE SCORE
 SET COURSE = '物件導向程式設計',
   SCORE = 95
 WHERE SID = 'S001'

=================

DELETE FROM..
 WHERE..=

DELETE FROM SCORE
 WHERE SID = 'S003'

=================

SELECT * FROM SCORE

SELECT SID AS '學號', COURSE AS '科目名稱', SCORE AS '分數" FROM SCORE

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.