[הַדְרָכָה]ASP.NET MVC 5 - קשירת מודל

//在測試Controller與View時,如果因為設中斷點導致網頁顯示不完整而無法進行測試,
//可以試著點選"跳離函式(Shift+F11)",讓頁面完整顯示,以進行測試。

//先於Model設計好欄位變數等,
//再於Controller設定執行時,透過剛設計的Model樣板,進行各個變數的處理(遞交資料)
//如從網頁欄位A讀取資料到變數X,再把X送到網頁的欄位B
//最後於View設計各欄位的顯示情形

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.