[הערות] BookStack להתקין BookStack התקנת Windows

עודכן לאחרונה:2020/09/09

◎ כדי GitHub גרסת Release להורדה。

◎ לפתוח ולהעתיק לספריית htdocs Apache תחת。

◎ התקנה המלחין

 # Composer 為一 php 相依性套件管理工具。  # 安裝時會需要指定 php.exe 的路徑,並新增到 Windows 環境變數, # 因此日後如果 php 的路徑有改變,可直接去修改環境變數的 path。  # 安裝過程會檢查 php.ini 設定,並協助修正。 # 以我來說,基於安全性的因素,"allow_url_fopen" 平常我會設為【Off】, # 但這會造成 Composer 無法下載套件, # 因此安裝過程會將此設定改成【On】,並產生一個 "php.ini~orig" 的原始備份檔。 

 

◎ ביצוע cmd,Switch to htdocs / BS (ספריית bookstack),מלחין להתקין ביצוע –no-dev。

 composer install --no-dev # 此步驟是讓 composer 透過 bookstack 目錄裡的 composer.json 檔, # 安裝所需的 php 相關元件。  # 如果出現 "[PDO Exception] Could not find driver" 等錯誤訊息, # 打開 PHP 的 php.ini,將下列 extension 的註解符號(;)拿掉。 ;extension=curl ;extension=gd2  # 如果出現 "Downloading (failed)" 等錯誤訊息, # 請將 php.ini 的 "allow_url_fopen" 改為【On】。 allow_url_fopen = On  # 接著重啟 apache。

 

◎ עותק של .env.example,שנה את הקובץ בשם .env。

Open ◎ .env,קלט נתונים DB。

◎ ביצוע cmd,ב- htdocs / bs (ספריית bookstack)בצע מפתח אומן php:לִיצוֹר。

 php artisan key:generate 

 

◎ phpMyAdmin לבנות מסד נתונים ריק,ובקידוד utf8mb4_unicode_ci。

ב- htdocs / bs (ספריית bookstack) הוסף קובץ .htaccess,הסרט עוקב אחרי (תוכן זה מיועד לאפאצ'י):

 Options +FollowSymLinks RewriteEngine On  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteRule ^ index.php [L] 

 

◎ פתח את Apache httpd.conf ,שינוי בספריית השורש (DocumentRoot)האם BS (ספריית bookstack) בספריית הציבור。

◎ לבצע להגר אומן PHP。

 php artisan migrate # 此為透過 Laravel 的 DB Migration 建構資料庫內容。  # 如果出現 could not find driver 等錯誤訊息,打開 PHP 的 php.ini,將下列 extension 的註解符號(;)拿掉。 ;extension=pdo_mysql 

 

◎ להשלים! פתח את דף הבית,כדי [email protected] / סיסמת ההתחברות。

 

【參考連結】

השאיר תגובה

שים לב: תגובת התמתנות מופעלת ועלולה לעכב את התגובה שלך. אין צורך להגיש מחדש את התגובה שלך.